Požičovňa Trebišov

ZMLUVA O NÁJME

Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí

uzatvorená podľa ust. § 721 a nasl., § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Zmluva“)

________________________________________________________________

1. Zmluvné strany

Názov: COLOR-EXPERT, s.r.o.
V zastúpení: Ladislav Kvočák
Sídlo: M.R.Štefánika 719/332, 075 01  Trebišov
IČO: 46651373
DIČ: 2023502745
IČ DPH: SK2023502745

Emailová adresa: info@color-expert.sk
Číslo účtu: SK85 1100 0000 0029 4505 9721 / Tatrabanka
(ďalej len „prenajímateľ“)

a

Názov: ……………………………………………………………………………
V zastúpení: …………………………………………………………………….
Sídlo: ……………………………………………………………………………..
IČO: ………………………………………………………………………………..
DIČ: ………………………………………………………………………………..
IČ DPH: ……………………………………………………………………………

Emailová adresa: ……………………………………………………………….
Číslo účtu: ………………………………………………………………………..
(ďalej len „nájomca“)

2. Predmet zmluvy (nájmu)

 1. Prenajímateľ touto zmluvou nájomcovi prenecháva na dočasné užívanie predmet nájmu  špecifikovaný v ods. 2 tohto článku na obvyklý účel, v stave spôsobilom na riadne užívanie a nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi za to odplatu v dojednanej výške.
 2. Prenajímateľ je vlastníkom hnuteľnej veci: ………………………………………………………………………………………………….
 • obchodný názov:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • výrobné číslo:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 1. Presný obsah i špecifikácia zariadení a ich príslušenstva tvoriacich predmet nájmu bude uvedený v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (ďalej len „Protokol“).
 2. Nájomca je oprávnený prenajatú vec užívať primerane jej povahe a určeniu. Za bežné opotrebenie prenajatej veci, spôsobené riadnym užívaním predmetu zmluvy, nájomca nezodpovedá.
 3. Nájomca sa zaväzuje starať sa o to, aby na prenajatej veci nevznikla škola.
 4. Nájomca sa oboznámil so stavom a návodom na používanie prenajímaného predmetu zmluvy, špecifikovaného v bode 2. tohto článku, bol mu prenajímateľom predvedený a v tomto stave ho preberá.
 5. Nájomca berie na vedomie, že nie je oprávnený dať prenajatú vec do ďalšieho prenájmu, v opačnom prípade je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy ihneď odstúpiť.

3. Doba nájmu

 1. Nájom sa uzatvára na dobu ……………………………… odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
 2. Doba nájmu sa počíta od dňa a hodiny zapožičania hnuteľnej veci od prenajímateľa nájomcovi. Základné nájomné sa platí podľa platného cenníka, ktorý je k dispozícii v požičovni.
 3. Prenajímateľ je povinný posledný deň nájmu vrátiť predmet tejto zmluvy do 17:00 na adresu prevádzky: M.R.Štefánika 70/15, Trebišov. V prípade oneskorenia bude prenajímateľovi účtovaný celý ďalší deň podľa platného cenníka, ktorý je k dispozícii v požičovni.

4. Platobné podmienky

 1. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi za nájom predmetu zmluvy nájomné, ktorého výška je : ……………………….
 2. Prenajímateľ prehlasuje, že pri podpise tejto zmluvy prevzal od nájomcu finančnú zábezpeku vo výške ……………………. podľa platného cenníka prenajímateľa. Prenajímateľ sa zaväzuje nájomcovi túto finančnú zábezpeku vrátiť v plnej výške, ak boli zo strany nájomcu dodržané všetky ustanovenia tejto zmluvy.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane s akoukoľvek platbou podľa zmluvy do omeškania, prenajímateľ môže účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo splatnej dlžnej sumy za každý deň omeškania s platbou a nájomca je v takom prípade povinný zmluvnú pokutu uhradiť. Povinnosť nájomcu platiť zákonné úroky z omeškania nie je týmto dotknutá.
 4. Ak nájomca vráti predmet nájmu počas doby platnosti tejto zmluvy, resp. jednostranne odstúpi od tejto zmluvy, je povinný uhradiť v celom rozsahu dojednané nájomne.
 5. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné za predmet nájmu vo výške špecifikovanej v bode 1 tohto článku, a to v čase vrátenia veci, ktorá bola predmetom nájmu. Prenajímateľ vystaví nájomcovi doklad o zaplatení (príjmový pokladničný doklad) nájomného.
 6. Prenajímateľ prehlasuje, že zariadenie, ktoré je predmetom nájmu bolo preskúšané, bola na ňom vykonaná údržba a je plne funkčné.
 7. Nájomca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že prevzal zariadenie čisté, prevádzkyschopné, bez závad, úplné a že bol oboznámený s obsluhou, údržbou a technickými podmienkami prevádzky.
 8. Nájomca podpísaním tejto zmluvy preberá všetku zodpovednosť pri používaní predmetu nájmu, ktoré mu bolo zapožičané.
 9. Nájomca podpísaním tejto zmluvy berie na vedomie, že zapožičaný predmet nájmu musí byť dostupný ku kontrole alebo servisu do 24 hodín od požiadania prenajímateľa.
 10. Nájomca má právo na odpustenie nájomného alebo na zľavu z nájomného za dobu, po ktorú nemohol predmet nájmu pre jej vadu riadne užívať buď vôbec alebo len za sťažených podmienok, ak táto nemožnosť nebola spôsobená konaním/nekonaním alebo inými skutočnosťami na strane nájomcu. Toto právo musí nájomca uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu.

5. Práva a povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ sa zaväzuje :

 • odovzdať prenajatú vec v stave spôsobilom k užívaniu,
 • odovzdať nájomcovi predmet nájmu čistý a spôsobilý užívania s príslušenstvom, dokladmi, kľúčmi a podkladmi,
 • v prípade ak je potrebné, aby sa pri užívaní predmetu nájmu zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, oboznámiť s nimi nájomcu, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe,
 • na svoje náklady zabezpečiť revízie a kontroly predmetu nájmu,
 • pri odovzdaní predmetu nájmu riadne zaškoliť a oboznámiť s obsluhou predmetu nájmu nájomcom určené osoby.

6. Práva a povinnosti nájomcu

Nájomca sa zaväzuje :

 • pri používaní predmetu nájmu dodržiavať pokyny podľa užívateľského manuálu,
 • vykonávať kontrolu stavu predmetu nájmu z hľadiska protipožiarnej prevencie a bezpečnosti práce
 • včas platiť nájomné za predmet nájmu,
 • bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi vznik poistnej udalosti, potrebu nevyhnutných opráv, ktoré má prenajímateľ vykonať, v prípade nesplnenia týchto povinností je nájomca povinný nahradiť škodu, ktorá týmto prenajímateľom vznikne,
 • umožniť prenajímateľovi na jeho požiadanie prístup k predmetu nájmu,
 • predmet nájmu používať len pre ten druh práce, pre ktorú je určený,
 • pri práci dodržiavať predpisy BOZP, používať ochranné pomôcky a prevádzkovať predmet nájmu na vlastné nebezpečenstvo,
 • neprenechať predmet nájmu tretej osobe ani dať predmet nájmu do prenájmu. Taktiež nie je oprávnený vykonávať na predmete nájmu žiadne opravy alebo úpravy. Prípadné závady je povinný oznámiť pri vrátení prenajímateľovi. Je povinný vrátiť predmet nájmu úplný a čistý, vrátane príslušenstva, ktoré so zariadením prevzal. V prípade porušenia týchto podmienok je prenajímateľ oprávnený účtovať pokutu vo výške 100% finančnej zábezpeky,
 • chrániť predmet nájmu pred poškodením a stratou. V prípade straty, odcudzenia alebo úmyselného poškodenia predmetu nájmu je povinný spôsobenú škodu uhradiť v plnej výške. V prípade krádeže alebo straty uhradí nájomca obstarávaciu hodnotu predmetu nájmu a nájomné do doby ohlásenia škody prenajímateľovi,
 • znášať zodpovednosť za škody a je povinný ich nahradiť, ak vznikli neodborným zaobchádzaním. Zničený spotrebný materiál alebo príslušenstvo, je povinný uhradiť v plnej výške,
 • zabezpečiť v prípade potreby uskladnenie predmetu nájmu na noc tak, aby k nemu bol zamedzený voľný prístup,
 • vzniknuté poškodenie, stratu alebo zničenie predmetu zmluvy ohlásiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu. Povinnosť nájomcu nahradiť škodu sa spravuje ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu,
 • počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na predmete nájmu; inak zodpovedá prenajímateľovi za škodu, ktorá vznikla nesplnením povinnosti. V prípade, ak hrozí na predmete nájmu škoda alebo ak už škoda bola na predmete nájmu spôsobená, nájomca bez zbytočného odkladu vykoná vhodné opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva vzniku škody alebo zmiernenie jeho následkov,
 • v prípade vrátenia predmetu nájmu po dobe dohodnutej v zmluve, je povinný platiť nájomné až do vrátenia veci. Ak je nájomca s vrátením veci v omeškaní, je povinný zaplatiť aj zmluvnú pokutu vo výške 65,–EUR za každý deň omeškania,
 • počas doby nájmu vykonávať všetky bežné úkony údržby stanovené v návode na obsluhu a údržbu predmetu nájmu a presne dodržiavať ich stanovené lehoty. Návod na obsluhu a údržbu bude odovzdaný spolu s predmetom nájmu,
 • v prípade potreby vykonania akejkoľvek zmeny na predmete nájmu vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa. Po jeho obdržaní, zmeny na predmete nájmu vykonáva na vlastné náklady,
 • počas doby nájmu nesmie nájomca odstrániť, poškodiť, zmazať alebo zakryť logo prenajímateľa na predmete nájmu, inak mu bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 50,–EUR za každý takýto predmet nájmu.

7. Ukončenie nájmu a odstúpenie od zmluvy

 1. Zmluvné strany môžu zmluvu ukončiť kedykoľvek dohodou.
 2. Prenajímateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:
  a) nájomca užíva predmet zmluvy v rozpore s účelom a určením predmetu zmluvy;
  b) nájomca dá predmet zmluvy alebo jeho časť do podnájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa,
  c) nájomca o viac ako 10 dní mešká s platením Nájomného,
  d) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na základe ktorej je predmet zmluvy prenajatý.
 3. Nájomca môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:
  a) prenajímateľ neodovzdá predmet zmluvy nájomcovi v stave spôsobilom na jeho užívanie alebo ho neodovzdá vôbec,
  b) predmet zmluvy sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na užívanie a prenajímateľ mu neposkytne inú vec slúžiacu tomu istému účelu.
 4. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením odstúpenia druhej zmluvnej strane.
 5. Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené aj v prípade, ak ju druhá strana odmietla prevziať, príp. ju neprevzala v sídle/adrese uvedenom v záhlaví Zmluvy. V prípade pochybností sa má piaty deň uloženia zásielky na pošte zaslanej druhej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy za deň doručenia.

8. Osobitné ustanovenia

 1. Nájomca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom Všeobecných zmluvných podmienok prenajímateľa pri uzavretí tejto zmluvy a tieto sú mu známe. Textové znenie Všeobecných zmluvných podmienok bolo nájomcovi odovzdané pri podpise tejto zmluvy.
 2. Všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú časť tejto zmluvy.

9. Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
 2. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku SR a ostanými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené druhou Zmluvnou stranou, nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok Zmluvy. Každá Zmluvná strana je povinná zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s plnením Zmluvy, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bola počas platnosti Zmluvy informovaná alebo o ktorých sa dozvedela počas plnenia Zmluvy. Tieto informácie je každá Zmluvná strana oprávnená poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom a subdodávateľom v rozsahu potrebnom na vykonanie predmetu Zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením je každá Zmluvná strana viazaná aj po skončení platnosti Zmluvy.
 4. Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu je možné len písomne, na základe očíslovaného dodatku k tejto zmluve podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie zmluvy obdrží nájomca a jedno vyhotovenie obdrží prenajímateľ.
 6. Zmeny a doplnenia k Zmluve je možné vykonať výlučne formou písomného dodatku k Zmluve a musia byť potvrdené podpisom oprávnených zástupcov obidvoch strán.
 7. Účastníci tejto zmluvy, týmto v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujeme advokátke súhlas so spracovaním osobných údajov na účely vypracovania listín, podaní, vyjadrení ako aj iných úkonov súvisiacich s touto kúpnou zmluvou.

V súvislosti so spracúvaním našich osobných údajov advokátkou poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, „GDPR“) a § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom ako dotknutá osoba máme: 

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR)
 • právo na opravu svojich osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov

Uvedené práva dotknutej osoby sú podrobnejšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR a v § 19 až 20 zákona č. 18/2018 Z.z.. Tieto práva si voči advokátke môžeme uplatniť v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi písomnou žiadosťou listom alebo emailom.

 1. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, 1 rovnopis pre prenajímateľa a 1 rovnopis pre nájomcu.
 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú vážne a slobodne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, že si zmluvu u prečítali, a porozumeli jej obsahu.

V Trebišove dňa   ………………………..

 

              Prenajímateľ                                                                                                         Nájomca

…………………………………..                                                             …………………………………………….

          COLOR-EXPERT, s.r.o.                                                                                

 v zast. Ladislav Kvočák -konateľ