Požičovňa Trebišov

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Všeobecné zmluvné podmienky pre podnikateľský nájom hnuteľných vecí spoločnosti

(ďalej iba VZP)

 1. Prenajímateľom na účely týchto Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) je spoločnosť DRAWBRIDGE s.r.o., sídlo: Cukrovarská 29/9, IČO: 46651373, IČ DPH: SK2023502745, zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.29758/V.
 2. Nájomca na účely týchto VZP je fyzická  alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s Prenajímateľom na osobitnom liste „Zmluvu o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci“ podľa §721 a nasl. v súvise s §663 a nasl. Obč. zák. v platnom znení, ktorá odkazuje na tieto VZP (ďalej len ako „Zmluva“).
 3. Predmetom nájmu sa na účely týchto VZP rozumejú hnuteľné veci, ktoré sú ako predmet nájmu špecifikované v Zmluve.
 4. Tieto VZP spolu so všetkými ostatnými zmluvnými dokumentmi uzavretými medzi Prenajímateľom a Nájomcom v súvislosti s Predmetom nájmu, vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi Prenajímateľom a Nájomcom.
 5. Nájomca podpisom Zmluvy potvrdil, že sa s týmito VZP oboznámil pri uzavretí Zmluvy a tieto sú mu známe. Text VZP bol nájomcovi odovzdaný pri podpise Zmluvy.
 6. Prípadné odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred znením týchto VZP.
 7. Prenajímateľ na základe Zmluvy prenechal do dočasného užívania Nájomcovi Predmet nájmu, čomu zodpovedá záväzok Nájomcu užívať Predmet nájmu v súlade so Zmluvou a VZP a záväzok zaplatiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné ako aj plniť ostatné podmienky podľa Zmluvy s VZP.
 8. Podpisom Zmluvy Nájomca potvrdzuje, že mu Prenajímateľ pri jej uzavretí odovzdal Predmet nájmu, tento je úplný, funkčný a vyhovuje Nájomcovi na účel, na ktorý je Predmet nájmu podľa svojej povahy a účelu určený.
 9. Nájomca potvrdzuje, že bol Prenajímateľom riadne poučený o spôsobe užívania Predmetu nájmu a pravidlách jeho užívania, pričom sa súčasne zaväzuje Predmet nájmu používať výlučne na účely, na ktoré je Predmet nájmu určený, a to primeraným spôsobom tak, aby nedochádzalo k neprimeranému opotrebovaniu Predmetu nájmu alebo jeho poškodeniu.
 10. Nájomca je povinný Predmet nájmu chrániť pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením, pričom Nájomca zodpovedá aj za náhodu. Za opotrebenie Predmetu nájmu spôsobené riadnym užívaním Nájomca nezodpovedá. Nájomca nie je oprávnený vykonávať na Predmete nájmu akékoľvek zmeny.
 11. Doba nájmu sa dojednáva na obdobie uvedené v Zmluve. Nájomca berie na vedomie, že je povinný vrátiť Predmet nájmu Prenajímateľovi na vlastné náklady a zodpovednosť v mieste prevádzky Prenajímateľa na adrese Družstevná 2484/12, 075 01 Trebišov, a to v prevádzkových hodinách Prenajímateľa, ktoré sú v pondelok až piatok (pokiaľ sú pracovnými dňami) od 08:00 hod. do 17:00 hod. a v sobotu od 08:00 hod. do 12:00 hod. (okrem štátnych sviatkov). V prípade vrátenia Predmetu nájmu v iný deň musí byť vrátenie vykonané vždy výlučne v prevádzkových hodinách Prenajímateľa v prevádzke určenej na vrátenie Predmetu nájmu. Zmluvné strany vylučujú možnosť predĺženia nájomnej zmluvy podľa §676 ods. 2/ Obč. zákonníka.
 12. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi za užívanie Predmetu nájmu nájomné vo výške určenej v Zmluve, a to za každý deň trvania nájmu, v prípade, ak je Predmetom nájmu viac hnuteľných vecí, je nájomné za každú hnuteľnú vec dohodnuté osobitne. Platí, že za deň trvania nájmu sa na účely uplatnenia nájomného považuje časový úsek 24 hodín počítaných od prevzatia Predmetu nájmu.
 13. Ak Nájomca vráti Predmet nájmu po dobe trvania nájmu dohodnutej v Zmluve, je povinný platiť nájomné až do vrátenia Predmetu nájmu. Ak je Nájomca v omeškaní s vrátením Predmetu nájmu, je povinný okrem nájomného zaplatiť Prenajímateľovi aj poplatok z omeškania vo výške 20% dennej sadzby nájomného za každý deň omeškania, k poplatku z omeškania bude účtovaná zákonná DPH.
 14. V prípade, ak je v Zmluve dohodnuté zaplatenie zábezpeky na nájomné (ktoré môže byť dohodnuté až do výšky hodnoty predmetu nájmu), potvrdí výšku zálohy a jej prijatie Prenajímateľ v Zmluve. Záloha, ak bola nájomcovi zaplatená, bude pri vrátení Predmetu nájmu zaúčtovaná na úhradu nájomného alebo na úhradu škody vzniknutej na Predmete nájmu alebo na uspokojenie iných pohľadávok. Prenajímateľa voči Nájomcovi vzniknutých na základe tejto Zmluvy.
 15. Nájomné, ako aj ostatné peňažné nároky Prenajímateľa podľa Zmluvy (okrem zálohy) a týchto VZP sa zaväzuje Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi najneskôr v deň skončenia nájmu, a to v hotovosti do pokladne Prenajímateľa, ak je hotovostná platba podľa platnej právnej úpravy prípustná, kartou cez platobný terminál alebo bezhotovostne prevodom na účet Prenajímateľa. Pri skončení nájmu vystaví Prenajímateľ nájomcovi daňový doklad, v prípade ak nedošlo k úhrade v deň skončenia nájmu, poskytuje sa Nájomcovi dodatočná lehota splatnosti v trvaní tri (3) pracovné dni.
 16. Ak sa Predmet nájmu stratil, alebo bol zničený, je nájomca povinný platiť nájomné a poplatok z omeškania (bod 13), dokiaľ stratu alebo zničenie Predmetu nájmu preukázateľne písomne neoznámil Prenajímateľovi alebo dokiaľ sa o tom Prenajímateľ inak nedozvedel. Vzniknuté poškodenie, stratu alebo zničenie veci je Nájomca povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi, Nájomca je povinný nahradiť Prenajímateľovi vzniknutú škodu, a to na prvú výzvu.
 17. V prípade, ak Nájomca umožní užívanie Predmetu nájmu akejkoľvek tretej osobe, zodpovedá za Predmet nájmu priamo Nájomca, a to aj za konanie alebo opomenutie tretej osoby ako aj za náhodu, ktorá sa tretej osobe prihodila. Obsluha Predmetu nájmu, ktorý je zariadením vyžadujúcim osobitne zručnosti alebo zvláštne povolenie na obsluhu, môže byť umožnené iba osobám s príslušnou kvalifikáciou, zaškolením alebo povolením.
 18. Nájomca je povinný vykonávať na vlastné náklady bežnú údržbu Predmetu nájmu, ako aj mazanie podľa doporučení výrobcu, udržiavať Predmet nájmu v primeranej čistote a skladovať ho na v hodnom a bezpečnom mieste. V prípade vrátenia znečisteného Predmetu nájmu, je nájomca povinný popri ostatných peňažných nárokoch podľa Zmluvy a VZP zaplatiť pri vrátení Predmetu nájmu prenajímateľovi aj poplatok za znečistenie ako paušálnu náhradu nákladov potrebných na čistenie Predmetu nájmu vo výške: 100 € s DPH
 19. Nájomca je povinný umožniť Prenajímateľovi a ním povereným osobám kedykoľvek prístup k Predmetu nájmu za účelom vykonania kontroly prevádzkovaných podmienok, resp. vykonania servisnej prehliadky alebo opravy. V prípade, ak Nájomca nevrátil Predmet nájmu riadne a včas, je Prenajímateľ oprávnený, nie však povinný, sa pre tento dostaviť na náklady a zodpovednosť Nájomcu a Nájomca je povinný Predmet nájmu Prenajímateľovi vydať.
 20. V prípade, ak došlo k úmyselnému poškodeniu alebo krádeži alebo strate Predmetu nájmu, je túto skutočnosť Nájomca povinný nahlásiť príslušnému policajnému orgánu, bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Prenajímateľa a doručiť Prenajímateľovi písomné potvrdenie polície o oznámení tejto skutočnosti.
 21. Nájomca podpisom týchto VZP v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje Prenajímateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na účely vypracovania zmlúv. V súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov Nájomcovi  boli  poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, „GDPR“) a § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ale najmä o tom, že ako dotknutá osoba mám: 
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR)
 • právo na opravu svojich osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov

Uvedené práva dotknutej osoby sú podrobnejšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR a v § 19 až 20 zákona č. 18/2018 Z. z. Tieto práva si Nájomca voči Prenajímateľovi môže uplatniť v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi písomnou žiadosťou listom alebo emailom.

 1. Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek Zmluvu vypovedať písomným oznámením odoslaným Nájomcovi, výpovedná doba je tri (3) kalendárne dni a plynie odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi.
 2. Pre prípad doručovania písomností / oznámení súvisiacich so záväzkovým vzťahom podľa Zmluvy a VZP druhej zmluvnej strane platí, že sa doručujú/ zasielajú:
  a) doporučenou poštovou zásielkou prostredníctvom poštového podniku na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú tretím pracovným dňom od preukázateľného odoslania poštovej zásielky na adresy uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ako aj za preberanie zásielok na tejto adrese. Platí, že poštová zásielka je prevzatá Nájomcom aj v prípade, ak ju prevezme akákoľvek osoba zdržiavajúca sa na jeho adrese.
  b) v prípade zaslania e-mailom sa považuje zásielka za doručenú po prijatí potvrdenia o úspešnom doručení správy druhej zmluvnej strane, najneskôr však v druhý pracovný deň po odoslaní e-mailovej správy. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa použije, ak zmluvné strany určili v záhlaví Zmluvy svoje e-mailové adresy. Platí, že písomná forma je zachovaná aj v prípade zaslania písomností / oznámenia elektronicky formou e-mailu na takto určenú e-mailovú adresu zmluvnej strany.
 3. Akákoľvek zmena Zmluvy je možná výlučne písomnou formou, a to uzavretím dodatku ku Zmluve.
 4. Všetky právne vzťahy medzi Nájomcom a Prenajímateľom vzniknuté v súvislosti so Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 5. Na zmluvný vzťah Nájomcu a Prenajímateľa sa vzťahujú VZP platné a účinné v čase podpísania(uzavretia ) Zmluvy.